Crkva


Da_Vinci-Last_suppe_Wallpaper_lxett

 

 

 

 

 

VASELJENSKA CRKVA 

Svi vjernici zajedno sačinjavaju vaseljensku crkvu.

MJESNE CRKVE

Vjernici jednog mjesta koji su se organizovali i zajedno sačinili zavjet sa Bogom čine mjesnu crkvu.
Svaki vjernik treba da se pridruži mjesnoj crkvi.
Istinske mjesne crkve se prepoznaju po sljedećem:

 • Sveto pismo im je krajnji autoritet
 • Nanovo rođeni vjernici sačinjavaju članstvo crkve
 • Vjeruju i praktikuju sve što im je Bog rekao u Svetom pismu
 • Bogosluženja su regulisana po Svetom pismu
 • Božija Riječ se propovijeda na sastancima
 • Vjernici se mole zajedno i pojedinačno
 • Članovi crkve pomažu jedni drugima i imaju pravo zajedništvo
 • Članovi crkve žive za Boga
 • Članovi crkve govore drugima o Bogu
 • Članovi crkve daju materijalno za potrebe crkve
 • Članovi crkve pomažu i služe u crkvi

Šta je to crkva?

Mnogi ljudi danas smatraju da je crkva građevina. Ovo nije biblijsko razumijevanje crkve. Riječ crkva dolazi od grčke riječi “Ecclesia” koja se definiše kao “zajednica,” ili “oni koji su pozvani”. Korijen riječi “crkva” ne označava građevinu već ljude. Ironija je u tome da ako danas pitaš ljude u koju crkvu idu, oni će ti reći Pravoslavnu, Katoličku, Baptističku, Metodističku ili neku drugu denominaciju. U mnogo slučajeva pod tim oni podrazumijevaju zgradu ili denominaciju. Pročitaj Rimljanima 16,5: “…isto pozdravite crkvu koja je u njihovom domu…”. Pavle misli na crkvu koja je u njihovoj kući, ne na crkvu kao građevinu, več na tijelo vjerujućih.

Crkva je tijelo Hristovo. Efescima 1:22-23 kaže, “I sve je pokorio pod Njegove noge, a Njega je dao Crkvi za glavu više svega; ona je Njegovo tijelo, punoća onog koji sve ispunjava u svemu”. Tijelo Hristovo je sastavljeno od svih vjerujućih od dana Pentekosta (Pedesetnice) do dana Vaznesenja. Tijelo Hristovo obuhvata dva aspekta:

(1) univerzalna crkva je crkva koju čine svi koji imaju ličan odnos sa Isusom Hristom. Prva Korinćanima 12:13,14 kaže, “Jer smo svi mi jednim Duhom kršteni za jedno tijelo, bili Judeji ili Grci, bili robovi ili slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. Pa ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi.” Vidimo da svi oni koji vjeruju su dio tijela Hristovog. Istinska crkva Božija nije neka posebna zgrada ili denominacija. Univerzalna crkva Božija su svi oni koji su primili spasenje kroz vjeru u Isusa Hrista.

(2) lokalna crkva je opisana u Galatima 1:1-2, “Pavle, apostol…i sva braća koja su sa mnom, crkvama u Galatiji.” Ovde vidmo da je u provinciji Galatiji bilo mnogo crkvi – ono što mi zovemo lokalna crkva. Baptistička crkva, Luteranska crkva, Katolička crkva, itd. nije Crkva, kao univerzalna crkva – već lokalna crkva. Univerzalna crkva se sastoji od onih koji su povjerovali u Hrista za spasenje. Članovi univerzalne crkve treba da traže zajedništvo i pouku u lokalnoj crkvi.

Da, zaključimo, crkva nije građevina ili denominacija. Prema Bibliji, crkva je tijelo Hristovo – svi oni koji su povjerovali u Isusa Hrista za spasenje (Jovan 3:16; Prva Korinćanima 12:13). Postoje članovi univerzalne crkve (tijela Hristovog) u lokalnim crkvama.

Šta je svrha crkve?

Djela 2:42 se mogu smatrati kao izraz svrsishodnosti crkve: “Bili su istrajni u apostolskoj nauci i zajednici i lomljenju hljeba i u molitvama.” Tako da, prema Pismu, svrha / aktivnost crkve bi trebalo da bude: (1) naučavanje biblijske doktrine, (2) da obezbijedi mjesto za zajedništvo vjernika, (3) da praktikuje Gospodnju Večeru, i (4) da se moli.

Crkva treba da podučava biblijsku doktrinu tako da možemo da budemo utemeljeni u našoj vjeri. Efescima 4:14 nam kaže: “Da ne budemo više nejaki koje ljulja i nosi svaki vjetar nauke koja ljudskom prijevarom i lukavstvom dovodi do zabludnog lukavstva.” Crkva treba da bude mjesto zajednišva, gdje hrišćani mogu da se posvete jedni drugima i da poštuju jedni druge (Rimljanima 12:10), da podučavaju jedni druge (Rimljanima 15:14), da budu ljubazni i saosećajni jedni prema drugima (Efescima 4:32), da ohrabruju jedni druge (Prva Solunjanima 5:11), i što je najvažnije da vole jedni druge (Prva Jovanova 3:11).

Crkva treba da je mjesto gdje će se služiti Gospodnja večera, u spomen na Hristovu smrt i prolivenu krv za nas (Prva Korinćanima 11:23-26). Koncept “lomljenja hljeba” (Djela 2:42) takođe u sebi sadrži ideju imanja zajeničkog obroka. Ovo je još jedan način na koji crkva potpomaže zajedništvo. Krajnja svrha crkve prema Djelima 2:42, je molitva. Crkva treba da je mjesto gde se potpomaže molitva, uči o molitvi i praktikuje molitva. Filipljanima 4:6-7 nas ohrabruje: “Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem neka se vaše molbe Bogu očituju. I mir Božiji, koji prevazilazi svaki um, sačuvaće vaša srca i vaše misli u Hristu Isusu.”

Jedno drugo “poslanje” koje je dato crkvi je da objavljuje jevanđelje spasenja kroz Isusa Hrista (Matej 28:18-20; Djela 1:8). Crkva je pozvana da bude vjerna i da objavljuje Jevanđelje kroz riječi i djela. Crkva treba da je “svetionik” u društvu – da upućuje ljude ka našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu. Crkva treba da širi Evanđelje i da priprema njene članove da objavljuju Evanđelje (Prva Petrova 3:15).

Jedan od poslednjih ciljeva crkve je dat u Jakovu 1:27: “Ovo je čista i neokaljana pobožnost pred Bogom i Ocem: obilaziti siromašne i udovice u njihovim nevoljama i sebe držati neopoganjena od svijeta.” Crkva treba da se brine da posluži onima koji su u potrebi. Ovo podrazumeva ne samo širenje Jevanđelja već i brigu o fizičkim potrebama (hrana, odjeća, krov nad glavom) kao neophodne i prilične. Crkva treba takođe da obuči vjernike u Hristu kako da se izbore sa grijehom i kako da ostanu neuprljani od svijeta. Ovo se postiže kroz gore pomenute principe – biblijsko podučavanje i hrišćansko zajedništvo.

Tako da, sa svim ovim što je rečeno, šta je svrha crkve? Dobra je ilustracija u Prvoj Korinćanima 12:12-27. Crkva je Božije “tijelo” – mi smo ruke, usta i stopala u ovom svijetu. Mi treba da činimo stvari koje bi Isus Hrist činio da je prisutan fizički ovdje na zemlji. Crkva treba da je “hrišćanska” – “Hristolika” i da slijedi Hrista.

———————————————————————————————————–

NAČELA VJEROVANJA

Hrišćanstvo

Crkva

Semper reformanda

Mi vjerujemo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s